Заключителна изява и приключване на проект „Ученически практики 2“ на ПГ „Стефан Караджа“ в Етнографско-археологически музей – Елхово

На 17 март 2023 г. в Етнографско-археологически музей-Елхово приключи Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2” по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с

Снимки от връзването на мартенички от баба Марта в ПГ „Стефан Караджа“

Усуканите конци на мартеничката имат строго определена символика: червено – кръв, живот; бяло – чистота, щастие. Традиция е на първия ден от март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете на децата пресукан бял

ПГ „Стефан Караджа“ и комисията за борба с противообществените прояви в Община Елхово със съвместна срещу тормоза в училище

Съвместна изява на Професионална гимназия „Стефан Караджа“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Елхово по случай Международния ден за борба с училищния тормоз Ден на розовата фланелка

ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово отбеляза 150 години от обесването на Васил Левски

В историята на всеки народ има светини, които надживяват превратностите на времето и се издигат като икони – в тях народите се кълнат и не позволяват да бъдат опетнени. За българите това е Васил Левски.