Екскурзоводско обслужване

Специалност: код 8120302 „Екскурзоводско обслужване“

Срок на обучение – 5 години

Форма на обучение – дневна

Входящо образователно равнище – завършено основно образование

Професионално направление: код 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“

Професия: код 812030 „Екскурзовод“

Специалност: код 8120302 „Екскурзоводско обслужване“

Степен на професионална квалификация – трета

Пълният курс на обучение за VIIІ – ХІІ клас дава възможност за:

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

Придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на професионална квалификация.

Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по:

Теория и практика на професията

Специфичната подготовка на тази специалност дава възможност на учениците да усвояват не само теоретични знания, но и практически умения за работа в кухнята, ресторанта, хотела, както и знания и умения за технологията на екскурзоводското обслужване.

Учениците имат възможност да се запознаят с материалната и духовната култура, безопасността на туристите, обмяната на валута, транспортното и туристическо обслужване.

Бъдещите екскурзоводи имат възможност да се запознаят и с вътрешните и външни туристически маршрути, както и с туристическата анимация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността „Екскурзоводстводско обслужване“ трябва да са придобили знания по география, история, култура, етнография и религия на България; стандартът на обслужване; организационни връзки и взаимоотношения във фирмата; туристическата политика на страната; социално-психолигическите особености на обслужване и поведението на туристите; да прилагат комуникативни умения; технологичните процеси на туристическото обслужване; правната уредба на туризма; паспортни; митнически и гранично-пропусквателните формалности; да имат познания по културология; да имат позниния по маркетинг и реклама.

Да могат да провеждат екскурзии и мероприятия в страната и чужбина, изнасяйки беседи по зададен маршрут; да провеждат анимационни мероприятия; да изпълняват ролята на водач на групата; да извършват финансова и отчетна дейност; да посрещат и изпращат туристите, да провеждат трансфери; да изпълняват ролята на водач, придружител, преводач, организатор на мероприятия, аниматор по време на пътуване, трансфери и настаняване; да следят за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги.

Могат да работят в туристически бюра и агенции като организатор „Туристическо обслужване“, организатор „Екскурзии, мероприятия и информация“, организатор „Спортно-занимателна дейност“, завеждащ туристически бюра, екскурзии и информатор, рекламни агенти и др.