Проект УСПЕХ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001

„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

„УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

УСПЕХ

Професионална гимназия „Стефан Караджа” град Елхово

Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – Ямбол


Целева група по проекта са всички държавни и общински училища, без средищните училища.

От началото на месец февруари 2012 г. Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово работи по проект „Успех”, който се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

Проект „Успех” стартира от 1 февруари 2012, като основната цел е учениците да участват в занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.

Ръководител на проект „Успех” е Директорът на Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово, инж. Христо Петев, координатор по проекта е инж. Таня Михнева, а счетоводител по проекта е Пенка Бобева.

Новини за проекта