Машини и съоръжения за заваряване

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Срок на обучение – 5 години

Форма на обучение – дневна

Входящо образователно равнище – завършено основно образование

Професионално направление: код 521 „Металообработване и машиностроене“

Професия: код 521030 „Машинен оператор“

Специалност: код 5210303 „Машини и съоръжения за заваряване“

Степен на професионална квалификация – втора

Пълният курс на обучение за VIIІ – ХІІ клас дава възможност за:

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

Придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на професионална квалификация.

Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по:

Теория и  практика на професията

Възможности за професионална реализация:

Обучените по професия „Машинен оператор“ имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите: 8211 „Оператори на металообработващи машини“, 7212 „Леяри и формовчици“, 7213 „Заварчици и резачи на метали“, 8123 „Оператори по първична обработка на метали“, 8126 „Оператори по леене на метали“ и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.