Малък и среден бизнес

Специалност: Малък и среден бизнес

Срок на обучение – 5 години

Форма на обучение – дневна

Входящо образователно равнище – завършено основно образование

Професионално направление: код 345 „Администрация и управление “

Професия: код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“

Специалност: 3450501 „Малък и среден бизнес“

Степен на професионална квалификация – втора

Пълният курс на обучение за VIII – ХІІ клас дава възможност за:

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

Придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на професионална квалификация

Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавен изпит по:

теория и практика на професията

Възможности за професионална реализация: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“ могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професии от Националната класификация на професиите като: 3431 Административни организатори; 3432 Приложни финансово-счетоводни специалисти и др. Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи. Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни европейски фондове и банки основно целят подпомагането на малкия и средния бизнес в България, което отново потвърждава нуждите от подготовката на този тип специалисти.