Електрически машини и апарати

Специалност:Електрически машини и апарати

Срок на обучение – 5 години

Форма на обучение – дневна

Входящо образователно равнище – завършено основно образование

Професионално направление: код 522 „Електротехника и енергетика“

Професия: код 522020 „Електромонтьор“

Специалност: 5220201 „Електрически машини и апарати“

Степен на професионална квалификация – втора

Пълният курс за обучение за VIII – XII клас дава възможност за:

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за степен на професионална квалификация.

Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по:

Теория и практика на професията