Електрически машини и апарати

Специалност:Електрически машини и апарати

Срок на обучение – 5 години

Форма на обучение – дневна

Входящо образователно равнище – завършено основно образование

Професионално направление: код 522 “Електротехника и енергетика”

Професионално направление: код 522 “Електротехника и енергетика”

Професия: код 522010 “Електротехник”

Специалност: 5220101 “Електрически машини и апарати”

Степен на професионална квалификация – втора

Пълният курс за обучение за VIII – XII клас дава възможност за:

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за степен на професионална квалификация.

Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по:

теория на професията
практика на професията

Възможности за професионална реализация:

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията “Електротехник” може да заема длъжностите: електромонтьор, електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация. Тези длъжности съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите от направление “Електротехника и телекомуникации”: 3114 “Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и телекомуникациите”, 3117 “Приложни специалисти в атомна електрическа централа”, 3119 “Приложни специалисти в точните науки, некласифицирани другаде”, 7241 “Монтьор на електрически машини и апарати”, 7242 “Монтьор на електрически мрежи и системи”, 7249 “Монтьори на електрически и електронни системи, некласифицирани другаде”, 8161 “Оператор по производство и разпределение на електроенергия” и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.