Проект „Успех за теб“

През учебната 2023/2024 година в ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово започна реализация на проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване на дела на преждевременно напусналите училище;
  2. Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
  3. Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
  4. Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.

За учебната 2023/2024г. ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово предлага три групи за допълнително обучение по проект „Успех за теб“:

  1. Български език и литература – 10 клас- ръководител Димитър Нейчев
  2. Български език и литература – във втори гимназиален етап- ръководител Пенка Марчева
  3. Математика- 10 клас- ръководител Елена Иванова

Новини по проекта