Ученици

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Държавен план прием за учебната 2021-2022г

Свободни места за ученици

Утвърден план-прием

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Ученикът има право да :

1. Избира училището , профила на обучение , предметите и дейностите , предвидени в учебния план като избираеми ;
2. Участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност ;
3. Получава от училището информация по въпросите , свързани с неговото обучение ;
4. Получава консултации по въпроси , свързани с професионалното му ориентиране ; 5. Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка ;
6. Бъде защитен от училището и други институции при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права ;
7. Ползва безплатно цялата училищна материално -техническа база в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището ;
8. Бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в учебната си дейност . Според характера на проявата наградите биват :
– устна похвала от учител , класния ръководител или директора пред класа , пред педагогическия съвет или пред родителите ;
– писмена похвала от директора с обява пред класовете ; – материална награда .
По предложение на педагогическия съвет учениците могат да бъдат награждавани и с други награди от училищното настоятелство , СО или МО MН.

Ученикът няма право да :

1. Отсъства от учебни занятия без уважителни причини ;
2. Участва в хазартни игри , да пуши , да употребява наркотични средства и алкохол ; 3. Участва в политически партии и организации , религиозни организации и секти до навършване на пълнолетие ;
4. Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя ;
5. Носи в училище ненужни пособия , вещи и спортни принадлежности , които не се изискват за учебните занятия ;
6. Влиза без уважителни причини в учителската стая и в други класни стаи и кабинети ;
7. Внася и консумира храна в коридорите и класните стаи ;
8. Руши материалната база на училището . При установени повреди на училищното имущество се уведомяват родителите на ученика и щетите се възстановяват в седемдневен срок . При повторно провинение ученикът се наказва с “ Предупреждение за преместване в друго училище ”;
9. Премества ученически маси и столове от една стая в друга без разрешение на дежурния учител ;
10. Унижава личното достойнство на съучениците си , да прилага физическо и психическо насилие върху тях , свързано с религиозни , етнически и полови различия .
11. Провинените се наказват съгласно ППЗНП и Правилника на училището ; 11. Носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на останалите ученици ; Драска по стените и чиновете и замърсява класните стаи и коридорите на училището . При установени щети се уведомяват родителите , а ученикът с необходимите хигиенни препарати отстранява нанесената повреда ;
12. Използва мобилен телефон по време на учебните занятия . При установено нарушение апаратът се отнема и се връща на родителя ;
13. Излиза от класната стая по време на учебен час ;
14. Стои надвесен от прозорците и да хвърля вещи ;
15. Проявява грубо отношение и да влиза в пререкания с хигиенистите и всички останали служители в СОУ ;
16. Влиза в сградата на училището след започване на учебните часове .
17. Да вдига шум и да пречи с поведението си на учебния процес .
18. Да тича в класната стая и коридора на училището . Да се пързаля по парапета на стълбите между етажите на сградата.

Ученикът е длъжен да :

1. Посещава редовно учебните занятия ;
2. Спазва ЗНП , ППЗНП и Правилника на училището ;
3. Съблюдава нормите на поведение в училището и в обществото и законите на страната ;
4. Съхранява и издига авторитета на учителя и да развива училищните традиции ;
5. Изпълнява учебните си задължения ;
6. Идва в училище преди началото на учебните занятия ;
7. На територията на училището да е в приличен външен вид , като не се позволява носенето на :
– шапки и качулки по време на учебни занятия ;
– дрехи с дълбоки деколтета и / или непокрит кръст ;
– къси поли и къси панталони ;
– джапанки и обувки с ток , по -висок от 5 см ;
– силен грим ;
– големи и ярки бижута .
8. Представя при влизане в училище и при поискване от упълномощени лица лична ученическа карта или ученическа книжка ;
9. Заема мястото си в класната стая и да се подготви за учебния час преди биенето на звънеца;
10. Притежава и ползва в часовете изискваните от учителя учебници , тетрадки и материали ;
11. Носи винаги и представя при изпитване ученическата си книжка , подписана от родителя или настойника ;
12. Присъства в часовете по физкултура със спортно облекло и гуменки . Освободеният ученик присъства в часа , ако това не вреди на здравето му ;
13. Опазва училищното имущество , учебната документация , личните си вещи и вещите на съучениците си ;
14. Поддържа добра хигиена в двора на училището , класните стаи и другите училищни помещения ;
15. Представя документ за отсъствията си в тридневен срок ;
16. Присъства на допълнителни занимания ( консултации ) по отделни предмети , ако преподаващият учител е констатирал , че ученикът не постига задоволителни образователни резултати .
17. Да закусва само на определените за това мeста . Да спазва хигиена при храненето .
18. Дежурният ученик следи за хигиената и дисциплината в класната стая .За нарушения уведомява дежурния учител .