Проект „Твоят час“

Новини за проекта…

 

През учебната 2016/2017 година започва реализация на проект BG05M30P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структури и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развитие и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на ученицитев тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителните затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейностипосредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово предлага десет извънкласни дейности по проект „Твоят час“ за учебната 22016/2017 година.

 1. Български език и литература – ръководител Пенка Марчева
 2. География – наука за земята – ръководител Мария Стоянова
 3. Преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература – ръководител Добринка Костова
 4. Математиката чрез информационни технологии – ръководител Иван Иванов
 5. Пътуване в света на философията – ръководител Станимир Сотиров
 6. Химията – лесна интересна – ръководител Виолета Трингова
 7. Български традиции и обичаи – ръководител Галина Ангелова
 8. Екология и туризъм – ръководител Ира Недялкова
 9. Културно исторически места и събития в Елховския край – ръководител Добринка Костова
 10. Разходка в света на бизнеса – ръководител Иван Данков