Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

още информация…