Производство на облекло от текстил

Специалност: Производство на облекло от текстил

Срок на обучение – 5 години

Форма на обучение – дневна

Входящо образователно равнище – завършено основно образование

Професионално направление: код 542 „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“

Професия: код 542050 „Оператор в производството на облекло“

Специалност: 5420501 „Производство на облекло от текстил“

Степен на професионална квалификация – втора

Пълният курс на обучение за VIII – ХІІ клас дава възможност за:

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

Придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на професионална квалификация.

Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по:

теория и практика на професията