Производство на облекло от текстил

Специалност:Производство на облекло от текстил

Срок на обучение – 4 години

Форма на обучение – вечерна

Входящо образователно равнище – завършено основно образование

Професионално направление: код 542 “Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия”

Професия: код 542050 “Оператор в производството на облекло”

Специалност: 5420501 “Производство на облекло от текстил”

Степен на професионална квалификация – втора

Пълният курс на обучение за ІХ – ХІІ клас дава възможност за:

Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

Придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на професионална квалификация.

Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по:

теория на професията

практика на професията

Възможности за професионална реализация:

В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие, предприятията за производство на облекла (преобладаващо малки и средни) изпитват потребност от квалифицирана работна ръка. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Моделиер-технолог на облекло” имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) от 1996 г.: “Приложни специалисти-технолози”, код 3118; “Производители на реквизит в киното и театъра”, код 7333; “Моделиери и кроячи на облекло”, код 7441; “Квалифицирани шивачи”, код 7442; “Квалифицирани шапкари”, код 7443; “Квалифицирани бродировачи”, код 7444; “Производители на пълнени шивашки изделия”, код 7446; “Кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия”, код 7447; “Оператори на шевни и бродировъчни машини”, код 8266; “Гладач на преса”, код 8267, и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на НКП.