Нова възможност за моето бъдеще

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката.

Целта на проекта е увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социална интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Целеви групи: лица с продължителен трудов опит, но без признат документ за придобита професионална квалификация, нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетенции от своя личен и трудов опит, младежи без призната професионална квалификация.

Професиите и специалностите по които ПГ „Стефан Караджа” гр. Елхово ще извършва валидиране на знания, умения и компетентности са:

1. Машинен оператор (Машини и съоръжения за заваряване  I  и  IIстепен), Модул РЕДЗ- Е1, Е2, ГКЗ-  G1, G2 и МИГ-МАГ – М1, М2

2. Оператор в производството на облекло (Производство на облекло от текстил   I и IIстепен)

3. Електромонтьор (Електрически машини и апарати I и II степен)

В изпълнението на проекта са включени всички преподаватели от професионално направление в училище.

новини за проекта

Обучение по проект „Нова възможност за моето бъдеще“ на начални консултанти и консултанти същинско консултиране 16-20 XII 2013г. в гр. Ямбол

Информиране на обществото за професиите/специалностите по които ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово осъществява валидиране Получаване на сертификати на успешно положилите изпити за професионална квалификация

Получаване на сертификати на успешно положилите изпити за професионална квалификация

Представяне на проект