Документи

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

План-програма-БДП

Условия и ред за организиране и провеждане на осъществяващите форми на обучение определени с ПДУ

Програма за предоставяне на равни нъзможности на ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на ПГ Стефан Караджа гр.Елхово

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет разработени от ДАЗД

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”

Форми на обучение

Правилник дейността на училище

Годишен план

Учебни планове

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище 20202021

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГ Ст. Караджа

План за квалификацията на педагогическите кадри

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс на училищната общност

Отчет_ЗДОИ

Правилник за дейността 2019/2020

Годишен план

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие

Образци на документи

Годишен план

програма за превенция за равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

мерки за пошияашане каюестшото на образошанието