Документи

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение учебна 2023/2024 година

Правилник за дейността на ПГ „Ст. Каражда през учебната 20232024г.

Форми на обучение

План по изпълнение дейностите на стратегията 2023-2024

Стратегия на ПГ Стефан Караджа 2023-2024

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2023-2024г

Годишен план за дойността

Организация на учебния ден

Утвърден държавен план-прием за учебната 2023-2024г

Форми на обучение в ПГ Стефан Караджа през учебната 2023-2024г

Правилник за дейността на ПГ „Ст. Каражда през учебната 2023/2024г.

Обявени свободни места за ученици

Училищни учебни планове 12 клас 2023-2024г

Училищни учебни планове 11 клас 2023-2024г

Училищни учебни планове 10 клас 2023-2024г

Училищни учебни планове 9 клас 2023-2024г

Училищни учебни планове 8 клас 2023-2024г

Актуализиран-правилник-за-дейността-на-ПГ-22-23г

Училищни учебни планове 8 клас 2022/2023г

Училищни учебни планове 9 клас 2022/2023г

Училищни учебни планове 10 клас 2022/2023г

Училищни учебни планове 11 клас 2022/2023г

Училищни учебни планове 12 клас 2022/2023г

Свободни места за ученици към 09.01.2023 год.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на ПУО 2022/2023г.

Етичен кодекс на училищната общност 2022/2023г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023г.

Стратегия за развитие на ПГ 2022/2023г.

Обявени свободни места за ученици

Организация на учебния ден 2022/2023г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022/2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022/2023г.

Годишен план за дейността на ПГ 2022-2023г.

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГ 2022-2023г.

Утвърден Държавен план прием 2022-2023г.

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2022-2023г.

Алгоритъм за превключване към обучение в ОРЕС при случаи на Ковид 19

Мерки за работа на ПГ в условия на Ковид 19

Правила за поведение при случаи на Ковид

Правилник за дейността на ПГ 2022-2023г

Форми на обучение. Условия и ред за организиране 22-23г

Зап. РД-06-358 от 12.09.2022г Реализиран държавен план прием в 8 клас за 2022-2023г.


АРХИВ


Aктуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Форми на обучение условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение в ПГ „Стефан Караджа“

Правилник дейността на училището 2021 -2022

Етичен кодекс на училищната общност за 2021 – 2022г

Утвърден план-прием

Правила за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2021-2022 г.

Обявени свободни места за ученици 2021 – 2022г.

Годишен план на училището 2021-2022г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция на ранно напускане

Стратегия за развитие на училището, с приложен план за действие и финансиране 2021-2022г.

Мерки-COVID-19

Училищни учебни планове 8-12 клас

Организация на учебния ден

Утвърден държавен план-прием

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

План-програма-БДП

Условия и ред за организиране и провеждане на осъществяващите форми на обучение определени с ПДУ

Програма за предоставяне на равни нъзможности на ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на ПГ Стефан Караджа гр.Елхово

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет разработени от ДАЗД

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Форми на обучение

Правилник дейността на училище

Годишен план

Учебни планове

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище 20202021

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГ Ст. Караджа

План за квалификацията на педагогическите кадри

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс на училищната общност

Отчет_ЗДОИ

Правилник за дейността 2019/2020

Годишен план

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие

Образци на документи

Годишен план

програма за превенция за равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

мерки за пошияашане каюестшото на образошанието