Проект „Нова възможност за моето бъдеще”, чрез Професионална гимназия „Стефан Караджа” – Елхово

Професионална гимназия  „Стефан Караджа” гр. Елхово е включена в списъка на професионалните гимназии, участващи в изпълнението на проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се изпълнява от Министерството